Pomoc finansowa dla poszkodowanych przez przymrozki i klęski żywiołowe

27 sierpień 2017
(0 Głosów)
Autor 

W terminie 4-18 września 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. O pomoc finansową mogą ubiegać się rolnicy poszkodowani w kataklizmach.

ARiMR informuje o możliwości ubiegania się o wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 – 2020.

 

Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa w terminie 4 – 18 września 2017 r. Wnioski o taką pomoc mogą być składane w oddziałach regionalnych ARiMR, za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, bądź wysłane rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego. Na ten rok planuje się kolejne nabory wniosków o wsparcie. Zaplanowano, że będą one ogłaszane cyklicznie tak, aby umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie poszkodowanych rolników.

 

Kto otrzyma pomoc finansową?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powodzi, deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu, uderzenia pioruna.

Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.

 

O wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Celem określenia wysokości poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, powołana będzie przez wojewodę komisja.

 

Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Dofinansowanie można również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które uległy zniszczeniu w wyniku klęsk żywiołowych.

 

W całym okresie realizacji PROW 2014-2020, rolnik może otrzymać na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" maksymalnie 300 tys. zł, z tym że kwota wsparcia nie może przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

 

Jak wysokie będzie wsparcie?

Wysokość wsparcia określana jest na podstawie oszacowanej wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy,

z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta.

 

W przypadku gdy składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza się o połowę.

 

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana wysokość szkód w odniesieniu do zniszczonych lub uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej, procentowa wysokość szkód w produkcji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu, sad lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęta była dobrowolnym ubezpieczeniem. Biorąc pod uwagę przyznaną liczbę punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy - jedna dla rolników z woj. mazowieckiego i druga dla rolników z pozostałych województw.

Źródło: KRIR

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…